Zkouškový řád ČFAI

Abecedně | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu

 

Zkoušky 1. kyu

Tachi waza

Katate ryote dori
   Juji garami 
   Koshi nage
Ushiro katate dori kubi shime
   Sankyo
   Kote gaeshi 
   Shiho nage
   Koshi nage
   Kokyu nage 
Ushiro eri dori
   Ikkyo 
   Kote gaeshi 
   Shiho nage
Chudan tsuki
   Nikyo
   Sankyo
   Kote gaeshi
   Kaiten nage
   Koshi nage 
Jodan tsuki
   Ikkyo
   Nikyo
   Sankyo
   Irimi nage
   Shiho nage
   Kaiten nage
   Koshi nage

Suwari waza

Shomen uchi
   Gokyo
Yokomen uchi
   Kote gaeshi

Hanmi handachi waza

Shomen uchi
   Ikkyo   
   Nikyo
   Gokyo
Katate dori
   Nikyo